Про нас

Консалтингова компанія Сайвелл (Psiwell, Ltd.) надає професійні послуги з оцінки, розвитку та контролю персоналу. Компанію засновано в 2010 році. Ми маємо значний досвід використання методів організаційної психології в управлінні персоналом підприємств різного розміру та галузевої належності (фінансова і банківська діяльність, сільське господарство, інформаційні технології, будівництво, автотрейдинг, важка промисловість). Висока кваліфікація та багаторічна практика психологічного супроводу організаційної діяльності дозволяють нам виконувати завдання будь-якого рівня складності.

У яких питаннях можемо допомогти?

Сайвелл допомагає знайти оптимальні способи розв'язання задач, що виникають в процесі управління людськими ресурсами. Поважаючи рішення наших клієнтів, ми завжди підказуємо найкращі шляхи їх реалізації. Ми готові не лише проаналізувати ситуацію і запропонувати найбільш адекватне рішення, але й дієво допомогти в реалізації таких рішень.

Приклади завдань, що вирішуються:

Індивідуальна оцінка топ-менеджерів.
Формування ефективних команд.
Побудова системи кадрової безпеки.
Впровадження стандартів корпоративної етики.
Оцінка чесності й сумлінності працівників.
Врегулювання конфліктів.

Наші принципи

Компетентність

Ми знаємо свою справу, тому працюємо впевнено, з увагою до найменших дрібниць.

Неупередженість

Виконуючи роботу, ми уникаємо передчасних та заздалегідь сформованих висновків.

Конфіденційність

Ми зберігаємо конфіденційність інформації, одержаної від клієнта чи стосовно клієнта.

Як ми працюємо

Основні етапи роботи

 • Діагностика

  На першому етапі наша мета - ідентифікація проблеми. У взаємодії з керівництвом компанії замовника ми детально вивчаємо проблему, з якою клієнт звернувся до нас. Ми уважно аналізуємо фактори й сили, які впливають на цю проблему, а також її зв’язок із загальними умовами діяльності клієнта. В процесі діагностики отримується певний обсяг даних, що необхідні для встановлення реальної ситуації.

 • Розробка рішень

  На другому етапі ми готуємо рекомендації щодо шляхів розв'язання проблеми. Визначивши альтернативні варіанти рішення, ми вибираємо найкращу альтернативу з погляду можливості її здійснення, відповідності можливостям клієнта, ризику виникнення побічних реакцій, тощо. Консультаційні рекомендації подаються на схвалення замовнику.

 • Реалізація

  На заключному етапі ми беремо участь у впровадженні схвалених клієнтом змін. Ступінь участі залежить від обраного типу консультування та масштабу проблеми, що вирішується. У взаємодії з персоналом компанії-замовника, ми супроводжуємо впровадження нових інструментів і практик, адаптуємо їх до умов системи.

Типи консультування

Експертне консультування

Передбачає постановку конкретного завдання клієнтом і пошук оптимальних шляхів його вирішення консультантом, який має експертизу у відповідній галузі. Після проведення діагностики ми розробляємо рішення та рекомендації з їх упровадження, або безпосередньо виконуємо поставлене клієнтом завдання. При цьому роль замовника полягає тільки у забезпеченні необхідною інформацією та простором для виконання завдань. Приклади:

Процесне консультування

У процесному консультуванні ми спільно з персоналом і керівництвом компанії-замовника впроваджуємо зміни в компанії клієнта, інтегруємо нові процеси та забезпечуємо їх підтримку у довгостроковому періоді. Це, наприклад, можуть бути нові стандарти та методики в галузі управляння людськими ресурсами, або системи зниження кадрових ризиків компанії.

Навчальне консультування

У навчальному консультуванні ми надаємо замовнику теоретичну і практичну інформацію в формі семінарів, розбору певних ситуацій ("кейсів"), програм для підвищення персональної ефективності, майстер-класів, тренінгів. Клієнт вибирає програму навчання з пропонованого нами переліку. Спільно з керівництвом компанії-замовника ми формуємо навчальні групи і визначаємо формат навчання. Під час консультування ми формуємо у фахівців компанії вміння та навички, які дозволять їм в подальшому самостійно й ефективно вирішувати нові задачі. Приклади:

Наші послуги

Сайвелл надає професійні послуги в галузі оцінки, розвитку та контролю персоналу.

Послуги Сайвелл з оцінки персоналу

Оцінка персоналу

Використання спеціалізованих форматів інтерв'ю дозволяє нам визначити сильні сторони та негативні риси працівника, типові для нього способи поведінки, дізнатись про особливості професійного й життєвого досвіду, з'ясувати структуру мотивації та ін.
Проведення центрів оцінки дозволяє нам оцінити працівників в умовах, максимально наближених до реальних. Така комплексна оцінка допомагає визначити сильні та слабкі сторони працівника щодо займаної планованої позиції, з'ясувати професійні особливості, виявити потенційні ризики.
З метою отримання вірогідних відомостей про особистісно-професійні якості кандидатів ми застосовуємо ситуаційно–поведінкові тести, особистісні тести, тести на інтелектуальні здібності, пам’ять, увагу, рівень емоційного інтелекту (MSCEIT, RMET).
Ми оцінюємо трудовий потенціал працівника (його відповідальність, ефективність, професіоналізм, вміння працювати в команді та ін.) за допомогою формалізованих моделей компетентності. Така оцінка дозволяє визначити, наскільки поведінка, що проявляється працівником у робочих ситуаціях, відповідає цінностям компанії.
Ми маємо значний досвід виділення і опису якостей людини, які допомагають або перешкоджають успішному виконанню тієї чи іншої роботи. Такий опис зазвичай оформлюється у вигляді психограми, а у прив'язці до певної професії - у вигляді професіограми.
Створюючи штучні, але близькі до реальних умов ситуації, ми оцінюємо гнучкість, стиль роботи, можливості самовладання кандидатів і співробітників за методом оперативного експерименту.
Послуги Сайвелл з розвитку персоналу

Розвиток персоналу

Якщо група талановитих людей зібралася разом, це ще не гарантує високих результатів їх спільної діяльності. Ми допомагаємо формувати ефективні команди - групи, в яких кожен учасник посідає те місце, яке відповідає його здібностям та можливостям, кожен почуває себе значущим та незамінним.
Ми детально досліджуємо і картуємо потенціал менеджерів, фіксуючи усі істотні позитивні та негативні характеристики з використанням таких методів, як анкетування, тестування, інтерв'ювання, порівняння парами та ін.
Вивчаючи поведінку учасників конфліктних відносин, ми виявляємо типові реакції, які реалізуються у конфліктних ситуаціях. На наступному етапі ми коригуємо негативні патерни, неефективні стратегії організаційної поведінки та вказуємо шлях виходу із конфліктної ситуації.
Ми оцінюємо працівників за методом "360°". Це погляд на працівника з різних точок зору. Надалі результати оцінки стають основою для розробки програми індивідуального розвитку співробітника.
Ми створюємо списки описів "правильної" й "неправильної" (бажаної й небажаної) поведінки працівників у принципово важливих робочих ситуаціях. Надалі ці описи використовуються керівниками, зіставляються з реальною поведінкою працівника в процесі внутрішньої оцінки ділових якостей співробітників.
Ми тренуємо вміння відстоювати свої кордони, захищати свої інтереси й цілі, зберігаючи повагу до інших людей як одну з ключових навичок ефективної поведінки керівників в умовах робочого оточення.
Послуги Сайвелл з оцінки чесності й сумлінності працівників

Управління ризиками

Ми оцінюємо морально-психологічну складову професійної придатності кандидатів на заміщення вакантних посад, а також випробовуємо осіб, які вже працюють. Виявляючи неправдивість тверджень працівника щодо власних вчинків в минулому, ми визначаємо ймовірність схожої неетичної поведінки в майбутньому.
Ми проводимо всі види випробувань на поліграфі: скринінгові при прийомі на роботу, періодичні, ситуативно зумовлені перевірки, випробування під час внутрішніх розслідувань та інші.

Поліграф

Непорядні й несумлінні працівники завдають роботодавцю тяжких збитків - матеріальних і моральних.

Використання випробувань на поліграфі у якості інструменту забезпечення корпоративної безпеки допомагає зниженню кадрових ризиків, покращує якість і надійність персоналу, допомагає формувати корпоративну культуру. Періодичне випробування найманого персоналу на поліграфі є символом "нульової терпимості" власників бізнесу до проявів внутрішньої корупції.

Перевірка на поліграфі при прийомі на роботу

При прийнятті на роботу

"Вхідні" випробування на поліграфі допомагають у встановленні відповідності потенційного працівника вимогам та інтересам роботодавця.

 • Достовірність біографічних даних.
 • Причини звільнення з попередньої роботи.
 • Справжні мотиви вступу на роботу.
 • Наявність залежностей.
 • Наявність боргів.
 • Наявність небезпечних захворювань.
 • Агресивне відношення до осіб іншої етнічної, релігійної або соціальної групи.
 • Корупційна діяльність в минулому.
 • Наявність кримінального минулого.
 • Конфлікт інтересів.
Скринінгові перевірки на поліграфі

Скринінгові перевірки

Проводяться з метою виявлення порушень. Допомагають суттєво знизити ризик зловживань з боку персоналу.

Перевірки окремих категорій персоналу проводять із заздалегідь встановленою частотою. Персонал з високим ступенем ризику перевіряють щороку; із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.
Проводяться у випадках, коли суттєво змінюються обов'язки чи відповідальність працівника (наприклад, через надання особі доступу до конфіденційної інформації, надання права розпорядження фінансами, призначення на керівну посаду та ін.).
Проводиться позачергово, якщо одержано сигнали про значні недоліки в роботі підрозділу, порушення фінансової дисципліни, крадіжки та зловживання, а також у разі різкого погіршення результатів роботи за основними показниками. Вибіркове тестування персоналу зазвичай дає важливу нову інформацію про групи корпоративного ризику.
Скринінгові перевірки на поліграфі

Службові розслідування

Випробування на поліграфі або інтерв'ювання під час службових розслідувань може здійснюватися з метою звужування кола підозрюваних та ймовірно причетних осіб, підтвердження правдивості свідчень, одержання інформації щодо напрямів здобуття доказів.

 • Отримання інформації про спосіб здійснення порушення.
 • Встановлення обставин (часу, місця) порушення.
 • Очищення від підозр.
 • Відновлення довіри до несправедливо обвинуваченої особи.
 • Виявленні осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли негативним наслідкам або створювали передумови для злочину.
 • З'ясуванні ступеня провини кожної з осіб, причетних до порушення.

Навчання поліграфологів

Компанія Сайвелл забезпечує якісну підготовку поліграфологів (фахівців з інструментальної детекції брехні) із застосуванням сучасних теоретичних підходів та значного практичного досвіду.

Базова підготовка поліграфологів

Переваги школи поліграфологів Сайвелл
Олдскул

Ми навчаємо надійних, перевірених часом методик інструментальної детекції брехні, а саме: R&I (Keeler, 1930), GQT (Reid, 1947), GKT (Lykken, 1959), ZCT (Backster, 1963), AFMGQT (USAMPS, 1968), Arther Technique (Arther, 1984), FZCT (U.S. DoDPI, 1994), DLST (DoDPI, 1995), TES (U.S.DoDPI, 1993), Utah DLT(Raskin & Honts, 2002). Виклад теоретичного матеріалу спирається на першоджерела.

Знання "з першої руки"

Інструктор школи Сайвелл вчився роботі з поліграфом у живому спілкуванні з одними з найкращих поліграфологів світу. Знання і традиції, що передаються у такий спосіб, є надзвичайно важливими.

Практична підготовка

Наш стиль навчання поліграфологів базується на поєднанні ґрунтовної теоретичної підготовки з доведенням до автоматизму окремих технічних прийомів. Найкраще вчимося на основі власного досвіду, тому особливий наголос робимо на практиці.

Безперервне навчання

Ми здатні забезпечити якісне та інтенсивне оновлення знань і умінь на різних стадіях професійного розвитку поліграфологів. Окрім базової підготовки поліграфологів, Сайвелл пропонує короткострокові навчальні програми, курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, техніко-казуїстичні семінари.

Відповідність стандартам

Програма початкової підготовки поліграфологів Сайвелл відповідає міжнародним стандартам навчання фахівців з інструментальної детекції брехні. Разом з тим, програму адаптовано до особливостей та специфічних потреб нашої країни.

Зміст програми базової підготовки поліграфологів
Назви модулів Обсяг
Історія інструментальної детекції брехні 10
Комп'ютерні поліграфні системи 16
Основи психології 20
Передтестова бесіда 30
Правила побудови тестових питань 32
Техніки випробування на поліграфі 40
Основи фізіології 20
Інтерпретація результатів випробування 100
Післятестова бесіда 30
Виявлення та подолання протидії 2
Практика 80
Юридичні аспекти 8
Професійна етика поліграфолога 6
Система контролю якості 6
400 г.
Формати навчання
Підготовка приватних фахівців (Polygraph Examiners Course)

Курс початкової підготовки поліграфологів розпочинається кожного року в листопаді. Навчальні групи формуються чисельністю до 14 осіб, що дозволяє наблизити навчальний процес до умов індивідуального навчання та забезпечує високі результати. Заняття проводяться з дев'ятої ранку до шостої вечора. Тривалість курсу - один рік; обсяг — триста двадцять аудиторних годин та 80 годин самостійної роботи. Програма складається з 4 навчальних модулів по 2 тижні.

Підготовка поліграфологів підприємств (In-House Training)

Сайвелл має значний досвід професійної підготовки поліграфологів на підприємствах. Залежно від бажання замовника первинна підготовка штатних поліграфологів може мати різну спрямованість — від орієнтації на поточні завдання (підготовка вузькоспеціалізованих фахівців, які здатні проводити один-два конкретні типи випробувань), до орієнтації на довгострокові інтереси підприємства (підготовка фахівців широкого профілю). Обсяг початкової підготовки поліграфологів на підприємствах зазвичай становить 200 годин.

Підготовка здійснюється шляхом курсового або індивідуального навчання. При курсовому навчанні безпосередньо на виробництві теоретичний курс слухачі вивчають у групах загальною чисельністю до 20 осіб, а практичне навчання проводиться на індивідуальних робочих місцях. При індивідуальному навчанні слухач вивчає теоретичний курс і проходить практику на своєму робочому місці під керівництвом інструктора.

Перепідготовка поліграфологів (Refresher course)

Ми також здійснюємо перепідготовку поліграфологів, які деякий час не практикували, або потребують оновлення знань, освоєння сучасних методів інструментальної детекції брехні. Сайвелл пропонує короткострокові навчальні програми, курси підвищення кваліфікації, курси удосконалення та перепідготовки. Прискорена підготовка здійснюється на основі здобутого раніше кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. За бажанням слухачів, навчання може проводитися у пообідній час.

Історія школи
Засновник

Засновник школи - Сергій Дурас, український психолог. Ступінь магістра психології з відзнакою отримав у 1999 році. Спеціалізувався на психоаналітичній теорії, виконав перші переклади багатьох класичних текстів психоаналізу. В період з 1996 по 2001 роки брав участь в освітньому проекті Української Спілки Психотерапевтів з підготовки фахівців у галузі психотерапії. У 2000 році продовжив навчання в аспірантурі філософського факультету, де виконав дисертацію на тему психоаналізу агресії та війни. Працював в унірерситеті викладачем філософії та психології. У 2003 році кращій на той час банк України запросив його на посаду організаційного психолога. Напрямком діяльності на цій посаді було визначення професійної придатності та надійності банківських працівників. За час роботи в банку Сергій створив Психологічну Службу, в якій працювали більш ніж 30 фахових психологів. Також, виконуючи рішення Голови Правління, він започаткував напрямок поліграфологічного тестування персоналу банку.

Походження

Задля отримання кваліфікації поліграфолога, у 2005 році банк направив Сергія на навчання до США, де приватна фірма Tom Ezell & Associates, Ltd. мала змогу забезпечити професійну підготовку на найвищому рівні. Аризонська школа поліграфологів (Arizona School of Polygraph Science), яка належала цій фірмі, на той час була в трійці кращих поліграфологічних шкіл світу. Школа була акредитована Американською асоціацією поліграфологів, Американською асоціацією поліційних поліграфологів та ліцензована Арізонською радою у справах післясередньої освіти. Саме тут у 1986 році вперше почали викладати методику тестування Utah, розроблену професорами Раскіним (Dr. David C. Raskin) та Кірхером (Dr. John C. Kircher).

Наставники

Директором та головним інструктором Аризонської школи поліграфологів був Том Ізелл (Thomas R. Ezell). Після завершення Другої світової війни Ізелл понад 20 років працював в Департаменті поліції Фініксу на посаді детектива відділу з розслідування вбивств. У 1971 він здобув кваліфікацію поліграфолога в найстарішій поліграфологічній школі світу - Інституті Кілера. Після виходу у відставку в 1973 році, Том Ізелл заснував власну школу та залишався її директором протягом наступних 34 років. Том Ізелл справедливо вважався одним з найкращих поліграфологів Сполучених Штатів. Він також був вимогливим наставником, людиною стійких цінностей і міцного характеру. Сергій Дурас успішно завершив навчання в Аризонській школі наприкінці 2005 року, отримавши сертифікат про проходження навчання (Certificate of training) з найвищим балом. Клас №32, у якому він вчився, став одним з останніх класів старої школи. 24 листопада 2007 року Том Ізелл помер, школа кілька разів змінила власника і фактично припинила своє існування.

Thomas Ezell, a polygraph examiner
Thomas R. Ezell
Richard Hickman, a polygraph examiner
Richard C. Hickman

Також у Фініксі Сергію пощастило зустрітися з Річардом Хікманом, якому він завдячує більшістю своїх професійних досягнень. Річард Хікман (Richard C. Hickman) був "живою легендою" поліграфології: за більш ніж 40 років професійної діяльності він провів близько 20,000 випробувань на поліграфі, неодноразово свідчив у судах усіх рівнів і жодного разу не був дискредитований. Хікман був засновником і довічним членом Американської асоціації поліграфологів, довічним членом Каліфорнійської асоціації поліграфологів, членом Національний асоціації військової контррозвідки, членом Асоціації ветеранів карного розшуку військово-морських сил США. Протягом багатьох років він був директором поліграфологічної школи у Лос-Анджелесі. В останній період свого життя працював запрошеним викладачем в Аризонській школі поліграфологічної науки та у навчальному центрі НАТО в Словаччині. Річард Хікман надихнув на ідею створення класичної школи поліграфологів в Україні й допомагав у здійсненні цього задуму. Не дивлячись на похилий вік, він планував візит до України щоб допомогти на початковому етапі створення школи. На жаль, смерть цієї шляхетної людини 30 грудня 2006 року зруйнувала ці плани.

Участь у професійних спільнотах

Протягом наступних років Сергій активно практикував та вдосконалював професійні навички поліграфолога та інтерв'юера. У 2006 році він був прийнятий до Американської асоціації поліграфологів (APA ). У 2007 році отримав Диплом про закінчення курсу навчання (Graduate Certificate) в Аризонській школі. Того ж року був прийнятий до Британської та Європейської асоціації поліграфологів (BEPA ). У 2010 році став членом комітету з судової психофізіології ASTM (Committee E52) - одним із засновників цього комітету був, свого часу, Том Ізелл. У 2011 році був пройнятий до інституту Дж. Ріда (The Reid Institute) та отримав пропозицію представляти в Україні найстарішого виробника професійного обладнання для інструментальної детекції брехні - американську компанію Stoelting Co..

Діяльність школи

Самостійну школу поліграфологів Сайвелл було засновано у 2010-ому році. Перший випуск відбувся у 2011 році. На сьогодні Сайвелл забезпечує якісну підготовку поліграфологів із застосуванням сучасних теоретичних підходів та значного практичного досвіду. За сім років ми підготували понад сто поліграфологів, більшість з яких нині ефективно працює в Україні та Грузії. Окрім базової підготовки поліграфологів, Сайвелл реалізує програми професійного навчання на підприємствах, короткотермінові навчальні курси, програми підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, виїзні семінари. Діяльність української школи поліграфологів Сайвелл ґрунтується на етичних та професійних принципах, які були втілені у життя нашими вчителями. Сайвелл має партнерські відносини з провідними поліграфологами США та Ізраїлю, виробниками професійних інструментів і ПЗ, центрами навчання поліграфологів.

Курси, семінари, майстер-класи, тренінги

Тлумачення поліграм
Спеціалізований короткостроковий навчальний курс

Інтерпретація поліграм - ключове вміння, без опанування якого неможливо виконувати роботу поліграфолога. Практикуючим фахівцям, які мають бажання вдосконалити навички витлумачення поліграм, пропонується інтенсивна короткотермінова програма, присвячена ручній оцінці. Основу програми становлять теми, пов'язані з маркуванням поліграм, класичними та сучасними підходами до оцінки, науково обґрунтованими алгоритмами аналізу результатів випробування на поліграфі. Програма включає теоретичний матеріал, закріплення якого досягається шляхом вирішення практичних завдань. Супроводжується численними візуальними матеріалами, прикладами. Це дводенний курс, загальна тривалість - 16 годин. Потрібно мати ноутбук з налаштованим програмним забезпеченням Stoelting, Axciton, Limestone або Lafayette.

Поліграф Stoelting CPSpro
Спеціалізований короткостроковий навчальний курс

Computerized Polygraph System Pro - гнучка комп'ютеризована поліграфна система, яка поєднує в собі точність поліграфу Stoelting з широкими можливостями програмного забезпечення Fusion. Вона надає користувачеві повний набір інструментів, що необхідні для ефективного проведення поліграфологічних тестів, оцінки їх результатів та підготовки звітів. Сайвелл пропонує курс для поліграфологів, які планують перейти до використання CPSpro, маючи досвід роботи з поліграфом іншої марки. Курс забезпечує поглиблене вивчення особливостей, зумовлених конструкцією поліграфа Stoelting і специфікою його програмного забезпечення. Інструктор допоможе слухачам освоїти прийоми, які полегшують роботу з програмним забезпеченням поліграфа, уникаючи типових помилок, які трапляються під час самостійного освоєння Fusion. Навчання здійснюється на базі типової конфігурації CPSpro. Демонстраційну версію Fusion з навчальною метою буде інстальовано на комп'ютер кожного зі слухачів. Після закінчення навчання слухачі отримають сертифікати, які засвідчують фаховість у використанні CPSpro Fusion. Це одноденний курс, загальна тривалість - 8 год. Потрібно мати ноутбук з операційною системою Windows та Microsoft .NET Framework.

Інтерв'ю та дізнання
Спеціалізований короткостроковий навчальний курс

Інтерв'ювання є необхідною складовою діяльності поліграфолога, де б він не працював. Метою інтерв'ю є отримання необхідної інформації про будь-які обставини, що мають значення по справі, а також про індивідуальний розвиток, інтелект, психічний стан тестованої особи. Професійно сплановане і проведене інтерв'ю перед випробуванням на поліграфі дає змогу чітко сформулювати питання тестів, визначити правильну тактичну лінію. У свою чергу, конфронтаційна співбесіда є дієвим засобом, який дозволяє отримати зізнавальні показання, підтвердити та конкретизувати негативні результати випробування на поліграфі. Від оволодіння навичками інтерв'ювання значною мірою залежить успішна робота поліграфолога. Окремі елементи технік інтерв'ювання є необхідною складовою діяльності практикуючого юриста, співробітника служби безпеки, адвоката, психолога, рекрутера. Сайвелл пропонує інтенсивну короткострокову програму, присвячену технікам інтерв'ювання, їх практичному використанню в оцінюванні персоналу та проведенні внутрішніх розслідувань. Це дводенний курс, загальна тривалість - 16 год.

Консультації з питань використання поліграфа

Допомога у впровадженні поліграфа

Додаткова послуга

Ми можемо дієво допомогти у створенні ефективної системи поліграфних перевірок персоналу організації чи підприємства. Можемо вдосконалити існуючі практики застосування поліграфу, узгодити їх з міжнародними стандартами; впровадити або вдосконалити систему контролю якості поліграфологічних перевірок; побудувати систему підготовки фахівців з інструментальної детекції брехні відповідно до сучасних вимог. Ми також маємо великий досвід розробки нормативної документації, яка необхідна для впровадження на підприємствах системи поліграфологічного тестування з урахуванням міжнародних та регіональних стандартів (ASTM, APA, ін.).

Переклад спеціальної літератури

Додаткова послуга

Сайвелл пропонує послугу перекладу професійної поліграфологічної літератури з англійської мови на українську та російську. Переклад виконується виключно фахівцями у цій галузі, зі збереженням відповідності термінології та передачею інформації без спотворення.

Незалежна оцінка якості випробувань на поліграфі

Додаткова послуга

Фізичні особи (поліграфологи або особи, у відношенні яких було проведено "психофізіологічну експертизу із застосуванням поліграфа") можуть скористатися послугою незалежної оцінки наявних матеріалів поліграф тестування. За побажанням замовника поліграфолог компанії Сайвелл проведе об'єктивне та незалежний дослідження матеріалів випробування (аудіо відео, переліку питань, що були включені до поліграфологічного тесту, опису процедури випробування, поліграм, бальної оцінки результатів, кінцевої інтерпретації результатів випробування, тощо) та надасть висновок щодо відповідності показникам якості. Наша оцінка завжди спирається на об'єктивні міжнародні критерії якості інструментальної детекції брехні.

Контакт